Zadanie: „Przebudowa drogi gminnej nr 120358E zlokalizowanej na działkach nr ew. 29/2 obręb Kębliny i nr ew. 184 obręb Besiekierz Rudny, gm. Zgierz” dofinansowane ze środków Budżetu Państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Zasadniczym celem realizowanej inwestycji jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego i poprawa standardu życia mieszkańców gminy poprzez poprawę stanu dróg w gminie Zgierz.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 120358E w miejscowości Kębliny. Stanowi ona ważny ciąg komunikacyjny w północno-wschodniej części gminy, łącząc miejscowości Besiekierz Rudny i Besiekierz Nawojowy z drogą wojewódzką nr 708 relacji Ozorków-Stryków w miejscowości Kębliny. W ramach przedsięwzięcia przebudowana zostanie droga w granicach istniejącego pasa drogowego. Zaprojektowana została jezdnia bitumiczna o szerokości 5,0 m. Przewidziane jest wykonanie zjazdów indywidualnych
o nawierzchni bitumicznej do granicy istniejącego pasa drogowego lub istniejących bram wjazdowych do wszystkich posesji znajdujących się wzdłuż przebudowanego odcinka drogi. Dodatkowo wykonane zostaną obustronne pobocza o szerokości 0,75 m. Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, na przebudowanym odcinku drogi gminnej, będzie realizowane poprzez odpowiednie ukształtowanie wysokościowe jezdni podłużne jak i poprzeczne. Ogółem przebudowany zostanie odcinek o dł. 2,198 km.

Przewidywany koszt całkowity inwestycji wyniesie  2 881 164,00 zł.

Kwota udzielonego dofinansowania ze środków budżetu państwa 1 440 582,00 zł.

Inwestycja zostanie zakończona w 2022 roku.

 

Harmonogram prac w ramach inwestycji przewiduje: DROGA nr 120358E

Lp. Zakres robót  

Termin realizacji

(miesiąc, rok)

I Jezdnia Styczeń 2022 r.
1. Tymczasowa organizacja ruchu Kwiecień 2021 r.
2. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych Kwiecień 2021 r.
3. Rozbiórki elementów dróg Kwiecień 2021 r.
4. Remont przepustów Maj 2021 r.
5. Ścinanie poboczy Maj 2021 r.
6. Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża   Sierpień 2021 r.
7. Wykonanie nasypów Sierpień 2021 r.
8. Stabilizacja gruntu cementem Sierpień 2021 r.
9. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie Styczeń 2022 r.
10. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych Styczeń 2022 r.
11. Nawierzchnia z betonu asfaltowego Styczeń 2022 r.
12. Regulacja studzienek Sierpień 2021 r.
13. Pobocza Styczeń 2022 r.
14. Elementy bezpieczeństwa ruchu Styczeń 2022 r.
15. Inwentaryzacja geodezyjna Styczeń 2022 r.
II Zjazdy Styczeń 2022 r.
1. Profilowanie i zagęszczenie podłoża Styczeń 2022 r.
2. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie Styczeń 2022 r.
3. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych Styczeń 2022 r.
4. Nawierzchnia z betonu asfaltowego Styczeń 2022 r.
III Założenie książki drogi Styczeń 2022 r.