1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie.
2. Ustawowy skład Rady wynosi 15 Radnych.
3. Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez Wójta w zakresie, w jakim wykonuje on uchwały Rady.
4. Wójt i komisje Rady pozostają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności.
5. Do wewnętrznych organów Rady należą:
– Przewodniczący,
– Wiceprzewodniczący,
– Komisja Rewizyjna,
– komisje stałe, wymienione w statucie,
– doraźne komisje do określonych zadań.
6. Rada powołuje następujące stałe komisje:
1/ Komisję Rewizyjną,
2/ Komisję Budżetu i Infrastruktury Gospodarczej,
3/ Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
4/ Komisję Infrastruktury Społecznej.
7. W czasie trwania kadencji Rada może powołać doraźne komisje do wykonywania określonych zadań, określając ich skład i zakres działania.
8. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady.
9. Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący, w szczególności:
1/ zwołuje sesje Rady,
2/ przewodniczy obradom,
3/ czuwa na sprawnym przebiegiem obrad i zachowaniem właściwego porządku,
4/ kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady,
5/ zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,
6/ podpisuje uchwały Rady,
7/ czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.
10. W przypadku odwołania z funkcji bądź wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady przed upływem kadencji, Rada na swej najbliższej sesji dokonuje wyboru na wakujące stanowisko.
11. Przewodniczący, oprócz uprawnień przewidzianych w §18 Statutu, jest upoważniony do reprezentowania Rady na zewnątrz.
12. Do obowiązków Wiceprzewodniczącego należy wykonywanie zadań zastrzeżonych przez ustawę lub Statut dla przewodniczącego w razie wakatu na stanowisku Przewodniczącego.
13. Pod nieobecność Przewodniczącego jego zadania wykonuje Wiceprzewodniczący.
14. 1. Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady koordynują z ramienia Rady prace Komisji Rady.
2. Podziału zadań w zakresie, o jakim mowa w ust. 1 dokonuje Przewodniczący Rady.
15. Obsługę Rady i jej organów zapewnia Biuro Rady, wchodzące w skład Urzędu Gminy.