WFOSiGW w Lodzi - logo kolor

1.  Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łanowej w miejscowości Rosanów – na odcinku od przepompowni w ul. Sadowej w m. Lućmierz do posesji Łanowa 20 w m. Rosanów.

 

2.      Wartość ogólna przedsięwzięcia: 425.317,30 PLN.

 

3.       Wysokość i forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi :

–      273.892,00 PLN umorzenie pożyczki nr 51/GW/P/2010.

 

4.      Zadanie obejmuje budowę grawitacyjnego kanału sanitarnego z rur PVC o średnicy 250 i 220 mm o łącznej długości 509,61 m, w tym robót przygotowawczych, tymczasowego zabezpieczenia i organizacji ruchu, robót ziemnych i montażowych. Ponadto przewiduje się wykonanie odejść bocznych do działek w granicach pasa drogowego z rur PVC o średnicy 200 i 160 mm o łącznej długości 188,76 m, w tym wykonanie również robót przygotowawczych, tymczasowego zabezpieczenia i organizacji ruchu, robót ziemnych i montażowych. Ogółem zaplanowano wykonanie 25 szt. odejść bocznych do działek.Przedmiotowy odcinek kanalizacji zostanie włączony do kanalizacji realizowanej w ul. Łanowej w m. Rosanów i ul. Ciosnowskiej w m. Dąbrówka Wielka przez ŁSSE, a następnie do systemu kanalizacji miasta Zgierza. Wykonana sieć kanalizacji sanitarnej w przyszłości umożliwi jej dalszą rozbudowę w miejscowościach Rosanów, Emilia, Słowik, Kania Góra, Dąbrówka Wielka. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców gminy oraz ochrony środowiska poprzez likwidację zbiorników na ścieki.