Podstawa prawna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE L Nr 119) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Zgierz reprezentujący gminę Zgierz, z siedzibą w Zgierzu przy ul. Łęczyckiej 4, 95-100 Zgierz, adres e-mail: ug@gmina.zgierz.pl, tel. +48 42 716 25 15.

Inspektor Ochrony Danych

Imię i nazwisko: Mateusz Borowski, adres e-mail: iod@gmina.zgierz.pl.

Cel i interes

Dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Gminy Zgierz ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.) oraz przez inne przepisy prawa, w tym, między innymi, w celach:

 • ewidencji ludności, w tym: zameldowania, wymeldowania, wydawania dowodów osobistych;
 • ewidencji przedsiębiorców;
 • postępowań podatkowych, w tym: poboru i zwrotów podatków, egzekucji należności;
 • postępowań związanych z ochroną środowiska i gospodarowaniem odpadami;
 • postępowań geodezyjnych, w tym: sprzedaży, zakupy, wynajmu lub dzierżawy nieruchomości, przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
 • postępowań urbanistycznych.

W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

Przekazywanie danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 • Ministerstwo Finansów;
 • Ministerstwo Cyfryzacji;
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji;
 • Policja, Prokuratura, sądy, komornicy sądowi;
 • ABW, CBA, CBŚ, itp.;
 • Podmioty, które przetwarzają Pana/Pana dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom uprawnionym do odbioru Pani/Pana danych, w tym do państw nienależących do UE, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

Czas przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny, wynikający z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisów kancelaryjno-archiwalnych.

Prawa użytkownika

W związku z przetwarzaniem przez Urząd Gminy Zgierz, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest  Wójt Gminy Zgierz;
 • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
 • usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Urząd Gminy Zgierz przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
 • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Urząd Gminy Zgierz posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Urząd Gminy Zgierz Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.