PORZĄDEK OBRAD XVI SESJI

RADY GMINY ZGIERZ

 w dniu 21 stycznia 2020 r., godz. 9.00

 

 1. Otwarcie XVI sesji Rady Gminy Zgierz i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uwagi do porządku obrad XVI sesji.
 3. Uwagi do protokołu z XV sesji nr XV/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Zgierz w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja z działalności Wójta Gminy Zgierz w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja z prac Komisji Rady Gminy Zgierz w okresie międzysesyjnym.
 8. Informacje i zapytania sołtysów.
 9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  9.1 w sprawie zmian budżetu Gminy Zgierz na rok 2020 w zakresie zadań własnych,
  9.2 w sprawie ustalenia zasad przyznawania sołtysom diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych,
  9.3 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz  zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zgierz na 2020 rok,
  9.4. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Zgierz w części dotyczącej terenu wsi Lućmierz – Wschód,
  9.5 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zgierz na 2020 rok,
  9.6 w sprawie rozpatrzenia petycji o podjęcie działań w sprawie przedłużenia trasy linii autobusowej nr 9 do miejscowości Grotniki,
  9.7 w sprawie rozpatrzenia petycji Zarządu Stowarzyszenia Proekologicznego „Pinia”,
  9.8 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Zgierz.
 1. Sprawy różne.
 2. Zamknięcie obrad XVI sesji Rady Gminy Zgierz.

 

Obrady Rady Gminy transmitowane będą na stronie transmisja.gminazgierz.pl

Zapisy archiwalne z obrad Rady Gminy znajdują się na stronie  nagrania.gminazgierz.pl