Deklaracja dostępności strony internetowej Urzędu Gminy Zgierz

Urząd Gminy Zgierz zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy Zgierz

Data publikacji strony internetowej: 01.04.2016

Data ostatniej dużej aktualizacji: 01.04.2016.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

1) na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób słabosłyszących i niesłyszących,

2) nie wszystkie zdjęcia posiadają opisy,

3) większość dokumentów w formacie PDF jest utworzonych na podstawie elementów graficznych, uniemożliwiających odczytanie przez syntezator mowy.

Oświadczenie sporządzono dnia 31.03.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Artur Michalski,adres poczty elektronicznej amichalski@gmina.zgierz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 42 716 25 15. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Skargę na brak zapewnienia dostępności można złożyć w następujący sposób:

1) drogą elektroniczną poprzez ePUAP na skrytkę /UGZgierz/skrytka,

2) w formie papierowej na adres: Urząd Gminy Zgierz, ul. Łęczycka 4, 95-100 Zgierz.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać:

1) dane osoby zgłaszającej żądanie,

2) wskazanie których zasobów dotyczy żądanie,

3) sposób kontaktu,

4) forma/rodzaj informacji alternatywnej.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Zgierz, ul. Łęczycka 4, 95-100 Zgierz – budynki A i B.

Do budynku A prowadzi wejście od ul. Łęczyckiej, umożliwiające wjazd osobom na wózkach.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko hol i pomieszczenia na parterze budynku A, w tym Biuro Obsługi Klienta. W budynkach Urzędu Gminy Zgierz nie ma wind.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku A Urzędu Gminy Zgierz.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Urzędzie Gminy Zgierz nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących