WFOSiGW w Lodzi - logo kolor

1. Nazwa zadania: Zaopatrzenie sołectw Lućmierz i Rosanów w wodę z wodociągu w Rosanowie.

2. Wartość ogólna przedsięwzięcia: 399.498,80 PLN.

3. Wysokość i forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi:

   –   77.280 PLN umorzenie pożyczki nr 85/OZ/P/2008

   –   71.524 PLN umorzenie pożyczki nr 66/GW/P/2010.

4. Zadanie obejmuje wykonanie sieci z rur PVC f 160 mm o długości 1610 m oraz f 110 mm o długości 356 m. Łącznie wykonane zostanie 1966 m wodociągu. Dodatkowo istniejące przyłącza wodociągowe w ul. Głównej zostaną przełączone do nowej sieci. Ponadto w ramach zadania wykonane zostaną badania wody, inwentaryzacja geodezyjna podwykonawcza, zabezpieczona zostanie organizacja ruchu na czas prowadzenia robót oraz odtworzona nawierzchnia drogi.  Dotychczas gmina Zgierz wykonała w 2013 r. 101 m., a w 2014 149 m. sieci PVC f 110. Realizacja przedmiotowej inwestycji przyczyni się do poprawywarunków życia mieszkańców gminy poprzez doprowadzenie sieci wodociągowej, zapewnienie wygodnego oraz niezawodnego sposobu czerpania wody do celów bytowo–gospodarczych o odpowiedniej jakości.