Wymarzone pracownie przyrodniczo-ekologiczne w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Szczawinie

Lekcje przyrody w szkole podstawowej i biologii w gimnazjum mają na celu wyposażenie uczniów w wiedzę umożliwiającą im poznanie otaczającego świata, kształtowanie przyjaznych środowisku postaw oraz rozbudzanie ciekawości przyrodniczej.

Zajęcia, podczas których wykorzystuje się sprzęt i pomoce dydaktyczne, a także stwarza się uczniom możliwość nauki przez działanie przynoszą zdecydowanie lepsze efekty dydaktyczne. Stymulują do twórczej aktywności intelektualnej, aktywnego poznawania, motywują do działania, sprzyjają kształtowaniu odpowiedzialnych postaw oraz łączenia teorii z praktyką, a angażując uczniów mentalnie i emocjonalnie, dają możliwość trwałego kształtowania pozytywnych nawyków i zachowań ekologicznych.

Mając świadomość, że odpowiednia baza dydaktyczna sprzyja nauczaniu także poprzez podnoszenie atrakcyjności zajęć, nauczyciele Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Szczawinie (Jolanta Chojecka-Stępniewska, Elżbieta Gorzka-Kmieć, Irena Konsowicz) opracowały i złożyły do WFOŚiGW w Łodzi dwa wnioski aplikacyjne o dotacje w ramach programu „Moja wymarzona ekopracownia”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wysoko ocenił złożone wnioski i w efekcie przyznał dotację na realizację dwóch zadań:
1. Utworzenie szkolnej pracowni przyrodniczo-ekologicznej dla uczniów Szkoły Podstawowej (35. 409 zł);
2. Utworzenie szkolnej pracowni ekologicznej dla uczniów Gimnazjum „MULTILOGOS”(28. 490,00zł).

Wkład własny nie obciążył budżetu szkoły. Został pozyskany od sponsorów w formie darowizn( 6.000 zł).

Podstawą realizacji projektów są podpisane w dniu 4 października 2013 r. umowy dotacji z WFOŚiGW w Łodzi.

Do końca grudnia 2013 r. zrealizowane zostaną efekty rzeczowe obu zadań, w wyniku których będą oddane do użytkowania dwie bardzo dobrze wyposażone pracownie przyrodnicze. Podsumowanie efektów ekologicznych zadań natomiast nastąpi za rok.

Pomieszczenia przyszłych pracowni zostały zmodernizowane i odnowione. Aktualnie trwa wyposażanie sal w meble, sprzęt elektroniczny oraz pomoce dydaktyczne. Równolegle odbywają się zajęcia dodatkowe na podstawie opracowanych przez nauczycieli programów własnych oraz akcje przyrodniczo-ekologiczne np.: zbieranie elektrośmieci, przygotowywanie zapasów pożywienia na zimę dla zwierząt, budowanie karmników i budek lęgowych dla ptaków, dokonywanie nasadzeń roślin ogrodowych, wysiewanie nasion, sadzenie roślin cebulowych i kłączy.

Uczniowie z dużym zainteresowaniem uczestniczą w dodatkowych zajęciach rozwijających zainteresowania przyrodniczo-ekologiczne, których jednym z założeń jest kształcenie nawyków przyjaznego obcowania z naturą oraz odpowiedzialnych postaw wobec naturalnego środowiska.

Irena Konsowicz
Dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Szczawinie