Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

1. Nazwa zadania: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Glinnik – ul. Janowska;

2. Wartość ogólna przedsięwzięcia: 112.308,05 PLN;

3. Wysokość i forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi: 79.872,40 PLN z umorzenia pożyczki Nr 37/GW/P/2009;

4. Zadanie obejmuje wykonanie sieci wodociągowej z rur PVC 90 mmo długości 780 m;

Ponadto w ramach zadania wykonane zostaną badania wody, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, zabezpieczona zostanie organizacja ruchu na czas prowadzenia robót.

Aktualnie nieruchomości zlokalizowane przy ul. Janowskiej zaopatrują się w wodę głównie ze studni. 

Wybudowana sieć wodociągowa umożliwi dostarczenie mieszkańcom wody o odpowiednich parametrach jakościowych w ilości 438 m3/rok, przyczyniając się tym samym do poprawy warunków życia poprzez zapewnienie wygodnego oraz niezawodnego sposobu czerpania wody do celów bytowo-gospodarczych;