Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi:

1. Nazwa zadania: Budowa sieci wodociągowej na odcinku Dąbrówka Strumiany – Dąbrówka Marianka

2. Wartość ogólna przedsięwzięcia: 241.494,66 PLN

3. Wysokość i forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi: 177.000,00 PLN z umorzenia pożyczki Nr 89/GW/P/2008

4. Zadanie obejmuje wykonanie sieci wodociągowej z rur PVC o średnicy 110 mm o długości 1.501 m;
Ponadto w ramach zadania wykonane zostaną badania wody, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, zabezpieczona zostanie organizacja ruchu na czas prowadzenia robót.
Budowa odcinka sieci wodociągowej umożliwi doprowadzenie wody do miejscowości Dąbrówka Wielka i Strumiany. Aktualnie miejscowości te zasilane są w wodę ze stacji wodociągowej w Dąbrówce Wielkiej zlokalizowanej na terenie miejscowej piekarni.
Wybudowana sieć wodociągowa umożliwi dostarczenie mieszkańcom wody o odpowiednich parametrach jakościowych w ilości 32.536 m3/rok, przyczyniając się tym samym do poprawy warunków życia mieszkańców.