Town Twining

 

 Town  Twinning,  to  program  powstały  w  Europie  po  II wojnie  światowej,  którego  głównym  celem  jest  budowa dialogu  pomiędzy  poszczególnymi  narodami  europejskimi, szerzenie  tolerancji  dla  różnic kulturowych,  a  co  za  tym idzie  kształtowanie  obywatelstwa  europejskiego.  Wymiana mieszkańców,  jak  i  organizacja  konferencji  poprzez „miasta  i  gminy  bliźniacze”  może  liczyć  na współfinansowanie  ze  środków  unijnych.

Gmina  Zgierz,  wykorzystując  wsparcie  Unii  Europejskiej (Komisja  Europejska  asygnowała  kwotę  2478 euro), zorganizowała  wymianę  mieszkańców  gmin  partnerskich  pt.„Społeczeństwo  obywatelskie – daleko  czy  blisko”.   Od  21 do  26  czerwca  2005 r.  w  gminie  Zgierz  gościło  15  osób z  Kupiškis (Litwa)  i  14  z  Rēzekne (Łotwa).  Wśród delegacji  byli  przedstawiciele  władz  poszczególnych  gmin, ich  dorośli  mieszkańcy  i  młodzież  szkolna. Nadrzędnym  celem  spotkania  była  próba  wypracowania modelu  sprawnie  funkcjonującego  obywatelskiego społeczeństwa  lokalnego,  które  zdolne  byłoby  osiągać wysoki  poziom  zaspokajania  swoich  zbiorowych  potrzeb. Projekt  w  szczególny  sposób  zwracał  uwagę  na kształtowanie  umiejętności  i  postaw  obywatelskich  wśród młodzieży  oraz  poszerzanie  jej  wiedzy  na  temat demokracji,  państwa  i  społeczeństwa  obywatelskiego.
W  czasie  pobytu  nastąpiło  przybliżenie  zagranicznym gościom  codziennych  zwyczajnych  spraw  i  obyczajów mieszkańców  gminy  Zgierz.   Program  pobytu  został  tak skonstruowany,  aby  dotykał  zróżnicowanych  sfer  życia  i pokazywał  konkretne  przykłady  działania  instytucji  i organizacji  z  terenu  gminy.  Pozwoliło  to  na  wymianę doświadczeń  związanych  z  funkcjonowaniem  społeczeństwa lokalnego  na  Litwie,  Łotwie  i  w  Polsce.  Nastąpiło porównanie metod prowadzenia spraw- począwszy od sfery  publicznej  poprzez  gospodarkę,  oświatę,  kulturę, zdrowie  i  opiekę  społeczną,  po  turystykę,  rekreację  i  sport i  dyskusja  nad  ich  efektywnością.  Rezultatem  czego  jest nowy  zasób  wiedzy  o  różnych  podejściach  w rozwiązywaniu  konkretnych  problemów.
Spotkanie  to  przyniosło  również  korzyści  w  postaci wzajemnego  zrozumienia  i  zaakceptowania  różnic kulturowych,  wynikających  z  odmiennych  tradycji.  Bardzo istotne  z  tego  punktu  widzenia  były  spotkania  młodzieży, która  miała  szanse  poznać  style  życia  typowe  dla  swych zagranicznych  rówieśników  i  nawiązać  znajomości,  mogące przerodzić  się  w  głębsze  więzi  realnie  jednoczące  Europę.
Wizyta  gości  z  zagranicy  stworzyła  także  doskonałą okazję  do  podzielenia  się  swoimi  odczuciami  i doświadczeniami  z  pierwszego  roku  funkcjonowania  w strukturach  Unii  Europejskiej.  Dyskutowano  o  tym,  jak fakt  ten  przekłada  się  na  funkcjonowanie  społeczności lokalnych,  jak  poszczególne  instytucje,  organizacje korzystają  z  możliwości  jakie  niesie  ze  sobą  członkostwo w  UE.
 

  Wierzymy,  że  projekt  nawiązujący  bezpośrednio  do ogłoszonego  przez  Radę  Europy  Roku  Edukacji Obywatelskiej (2005 r.),  spełnił  swoją  rolę  i  przyczynił  się do  propagowania  idei  budowy  społeczeństwa obywatelskiego  na  szczeblu  lokalnym.  Gmina  Zgierz  efektywnie  działa  na  rzecz  pogłębiania  współpracy  pomiędzy społecznościami  zjednoczonej Europy. W 1999 r.  podpisała  ona  umowy partnerskie  z  gminą  Ždiar  na  Słowacji,  Kupiškis  na  Litwie  i  łotewską  gminą Rēzekne.  W  ramach  nawiązanej  współpracy  przygotowano  projekt  realizujący inicjatywę  Town-Twinning – schemat A:  spotkania  mieszkańców.