Projekt pn. ,, Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Skotniki w Gminie Zgierz”

   Gmina Zgierz realizuje projekt pn. ,, Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Skotniki w Gminie Zgierz ” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 – działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”
   Zgodnie z umową podpisaną z Samorządem Województwa Łódzkiego numer 00346-6921-UM0502343/14 dofinansowanie operacji ze środków finansowych Unii Europejskiej wyniesie 406.241 zł, przy koszcie całkowitym zadania inwestycyjnego wynoszącym 1.026.620 zł. 
W ramach realizacji operacji zostaną wykonane roboty budowlano-konstrukcyjne, instalacyjno-technologiczne oraz elektroenergetyczne.
   Roboty budowlano-konstrukcyjne obejmą: przygotowanie fundamentów, na których zostaną zamontowane 2 zbiorniki wyrównawcze na wodę pitną o poj. 150 m³ każdy, wykonanie robót remontowych wewnątrz budynku SUW oraz docieplenie ścian budynku, wykonanie opaski betonowej wokół budynku, a także utwardzenie kostką betonową drogi technologicznej.

    W ramach robót instalacyjno-technologicznych zostaną ułożone przewody wodociągowe, wykonane niezbędne przyłącza wodociągowe oraz kanalizacji sanitarnej. Roboty w studniach obejmą czyszczenie osadnika popłuczyn wraz z zamontowaniem pompki, a także zostanie poddane wymianie złoże filtracyjne w studniach chłonnych. W stacji uzdatniania wody zostaną wykonane rurociągi dopływowe i odpływowe oraz zainstalowana technologia SUW obejmująca montaż zestawów: chloratora, filtracyjnego, areacji oraz zestawu dmuchaw. W istniejących studniach głębinowych S1 i S2 zostanie zainstalowane nowe uzbrojenie oraz zostaną zamontowane nowe, podwodne agregaty pompowe. 
   Roboty elektroenergetyczne obejmą: wykonanie złącza pomiarowego, budowę rozdzielnicy głównej RG, ułożenie linii kablowych niskiego napięcia, montaż szaf sterowniczych w budynku technologicznym oraz wykonanie instalacji: elektrycznych, wyrównawczej i odgromowej, a także prace demontażowe.

    Wykonawca powyższych robót budowlanych – firma PPU PRO-MET H. Kobusiński wykona również obsługę geodezyjną inwestycji, badania i odbiory związane z dopuszczeniem obiektu budowlanego do użytkowania, dokona rozruchu stacji, przeszkolenia użytkowników, przygotuje instrukcję obsługi stacji.

    Zastosowanie w stacji wodociągowej w Skotnikach nowoczesnej technologii uzdatniania wody umożliwi dostarczanie mieszkańcom Gminy Zgierz wody pitnej zgodnej z wymogami rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W wybudowanych zbiornikach magazynowana będzie woda uzdatniona do picia i na potrzeby gospodarcze ludności, z utrzymaniem zapasu pożarowego, który zapewni ochronę przeciwpożarową dla wsi objętych wodociągiem. 
   W wyniku realizacji operacji Gmina Zgierz pozyska kolejny zmodernizowany obiekt wchodzący w skład systemu zwodociągowania gminy.