Gmina Zgierz zawarła umowę z Samorządem Województwa Łódzkiego o przyznanie pomocy na realizację projektu pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Jedliczu A – w gminie Zgierz” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.
Umowa podpisana z Samorządem Województwa Łódzkiego numer 00371-6930-UM0530027/11 przewiduje dofinansowanie realizacji operacji w kwocie 159.187 zł.

Zakres rzeczowy operacji obejmował będzie przeprowadzenie robót budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych w budynku świetlicy w Jedliczu A. Istniejący budynek świetlicy jest zniszczony i wymaga przeprowadzenia remontu. Prace budowlane obejmowały będą wykonanie ścian wewnętrznych, reperację tynków zewnętrznych, wymianę okien i drzwi oraz wykonanie tynków i posadzek z płytek typu gres wewnątrz budynku. 
Prace instalacyjne obejmą wykonanie instalacji wody zimnej i ciepłej z podgrzewaczami, instalacji kanalizacyjnej wraz z przyłączem i zbiornikiem bezodpływowym o pojemności 5m ³ oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z zamontowaniem kotła i grzejników. Oprócz powyższego zostanie wykonana nowa wewnętrzna instalacja elektryczna, zamontowane zostaną nowe oprawy oświetleniowe, a także wymieniona tablica rozdzielcza oraz wykonana nowa instalacja odgromowa budynku.

W wyniku wdrożenia projektu Gmina Zgierz pozyska kolejny obiekt gminny, który będzie służył całej społeczności lokalnej jako miejsce integracji społecznej, kultywowania kultury i tradycji lokalnych. Świetlica w Jedliczu A będzie służyła ożywieniu społeczności lokalnej i wzbogaceniu jej o możliwości rozwoju, a także utożsamianiu młodych mieszkańców z ich terenem, dziedzictwem historycznym i kulturalnym. Organizowanie spotkań mieszkańców, imprez integracyjnych, zebrań oraz pikników na terenie wyremontowanego obiektu umożliwi aktywizację i integrację mieszkańców wsi Jedlicze A oraz sąsiednich miejscowości.

Ze świetlicy w Jedliczu A będą mogły korzystać dzieci, młodzież oraz dorośli członkowie społeczności lokalnej, w tym: członkinie Kół Gospodyń Wiejskich, członkowie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, przedstawiciele organizacji pozarządowych i sołectw z terenu Gminy Zgierz, letnicy i turyści odwiedzający naszą gminę.