Gmina Zgierz podpisała z Zarządem Województwa Łódzkiego umowę o dofinansowanie projektu pn.:„Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Zgierz”. Dofinansowanie realizacji projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wynosi 69.585 zł.

 

Przedmiotem projektu jest budowa i wdrożenie w 2015 roku Systemu Informacji Przestrzennej obejmującego teren całej Gminy Zgierz, poprzez zintegrowaną ze stroną internetową gminy platformą mapową umożliwiającą wyświetlanie wybranych przez użytkownika informacji dotyczących terenu gminy. Internetowa, interaktywna platforma umożliwi uruchomienie elektronicznych usług ułatwiających dostęp do wybranych rejestrów publicznych mieszkańcom oraz pracownikom urzędu. Świadczone usługi będą obejmowały między innymi wykonywanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, udostępnianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, przedstawienie ofert inwestycyjnych, nieruchomości na sprzedaż, granic obszarów chronionych i wartościowych przyrodniczo, ewidencji zabytków.

 

W ramach projektu przewidziana jest realizacja zadań polegających na:

 

a) zakupie kompleksowej usługi budowy i wdrożenia Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Zgierz.

 

b) zakupie sprzętu komputerowego, które niezbędne są do prawidłowego działania ww. systemu informacji przestrzennej.

 

Funkcjonowanie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Zgierz umożliwi także wprowadzenie usprawnień w pracy urzędu polegających na zwiększeniu efektywności wykonywania części obowiązków związanych z zagospodarowaniem przestrzennym i gospodarką nieruchomościami. Jednocześnie umożliwi osiągnięcie korzyści bardzo wielu grupom docelowym, wśród których występują zarówno mieszkańcy gminy (skrócenie czasu niezbędnego do wykonania wypisu i wyrysu z planów miejscowych, możliwość samodzielnego uzyskania kompleksowych informacji dotyczących terenu gminy za pośrednictwem nowoczesnych usług elektronicznych) jak i osoby spoza terenu gminy (dostęp do informacji o obiektach turystycznych, środowisku, terenach inwestycyjnych, przeznaczeniu gruntów, nieruchomościach przeznaczonych na sprzedaż, wyposażeniu w sieci infrastruktury technicznej). Dzięki tego typu rozwiązaniom gmina Zgierz będzie postrzegana jako innowacyjna i konkurencyjna jednostka samorządowa, która jest otwarta na nowych inwestorów.