Projekt Gminy Zgierz pn. „Możesz więcej” uzyskał pozytywną ocenę w konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski. Decyzją Zarządu Województwa Łódzkiego zostało przyznane dofinansowanie na jego realizację ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnikami projektu, którego realizacja rozpoczęła się 1.10.2009r., są uczniowie Szkół Podstawowych w Dąbrówce Wielkiej, Biesiekierzu Rudnym, Białej oraz Zespołów Szkolno-Gimnazjalnych w Grotnikach, Giecznie i Słowiku. W ramach wdrażanego projektu zostanie zrealizowany szeroki wachlarz zajęć wyrównawczych, obejmujący m.in. zajęcia z matematyki, języka angielskiego, zajęcia logopedyczne, gimnastykę korekcyjną.

Projekt, którego zakończenie jest planowane na lipiec 2010 r., ma się przyczynić do zwiększenia szans edukacyjnych uczniów sześciu wspomnianych szkół.

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W BESIEKIERZU RUDNYM 

s_p_besiekierz1_24_05_2016

s_p_besiekierz2

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W BIAŁEJ sp_biala 1

sp_biala 2

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W DĄBRÓWCE WIELKIEJsp_dabrowka 1

sp_dabrowka 2

 

ZESPÓŁ SZKOLNO GIMNAZJALNY W GIECZNIE
zsg_gieczno 1 

zsg_gieczno 2 

ZESPÓŁ SZKOLNO GIMNAZJALNY W GROTNIKACH 

zsg_grotniki 2

zsg_grotniki 1 

ZESPÓŁ SZKOŁ GIMNAZJALNYCH W SŁOWIKU

zsg_slowik 1 

zsg_slowik 2

 

Spotkania podsumowujące realizację projektu „Możesz więcej”

W sześciu gminnych szkołach odbyły się spotkania podsumowujące realizację projektu „Możesz więcej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu „Możesz więcej” jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów sześciu szkół z terenu gminy Zgierz. W związku z tym w Szkołach Podstawowych w Białej, Besiekierzu Rudnym i Dąbrówce Wielkiej oraz Zespołach Szkolno-Gimnazjalnych w Słowiku, Grotnikach i Giecznie były realizowane, w okresie 12.10.2009 r. – 18.06.2010 r., różnego rodzaju zajęcia wyrównawcze.

Przeprowadzone w ramach projektu zajęcia miały przyczynić się do wyeliminowania barier utrudniających prawidłowy rozwój i rzutujących na przebieg całego procesu dydaktycznego. Dlatego też prowadzone były zajęcia logopedyczne, socjoterapeutyczne, wyrównawcze z matematyki czy języka polskiego, zajęcia dla uczniów dyslektycznych, terapia pedagogiczna, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla kl. 0-III, zajęcia informatyczne i zajęcia z języka angielskiego. Pełen rozwój dziecka uwarunkowany jest również jego kondycją fizyczną. Stąd nie mogło zabraknąć zajęć z nauki pływania i gimnastyki korekcyjnej.

W celu podsumowania realizacji projektu w każdej z sześciu wspomnianych szkół zorganizowano uroczyste spotkanie, które uświetniły występy uczniów biorących udział w projekcie. Dzieci zaprezentowały przygotowane specjalnie na tę okazję przedstawienia, recytowały wiersze, śpiewały, tańczyły, rozwiązywały na czas krzyżówkę matematyczną, a nawet prezentowały najnowsze trendy w modzie.
Widać było radość na twarzach dzieci prezentujących swe talenty.

Udział w projekcie zakończyło 290 dzieci. Obecnie będzie prowadzona końcowa ewaluacja rezultatów projektu. Zostanie ona dokonana na podstawie ocen poszczególnych dzieci sporządzonych przez nauczycieli prowadzących zajęcia.
Jednakże zarówno nauczyciele, jak i dyrektorzy szkół podkreślali znaczenie zajęć i ich pozytywne efekty już w niedługim czasie po rozpoczęciu realizacji projektu w szkołach. Podobne opinie można było usłyszeć również na spotkaniach podsumowujących.
Projekt „Możesz więcej” przyczynił się do pobudzenia potencjału drzemiącego w uczniach sześciu szkół z terenu gminy Zgierz.

Dzieci, które uczestniczyły w projekcie otrzymały stosowne certyfikaty, plecaki promocyjne i słodycze

Ostatecznie realizacja projektu zakończy się 31 lipca 2010 r.

MOŻESZ WIĘCEJ

„Możesz więcej” to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany na terenie sześciu szkół gminnych – w SP Biała, Dąbrówka i Besiekierz oraz ZSG Gieczno, Słowik i Grotniki. W cyklu artykułów przedstawiamy poszczególne zajęcia realizowane w szkołach.

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna, zwana dawniej reedukacją, to specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom z różnego rodzaju trudnościami szkolnymi. Brak osiągnięć w nauce, częste niepowodzenia zazwyczaj wiążą się z trudnościami w czytaniu, pisaniu, liczeniu i innych czynnościach szkolnych. Trudnościom szkolnym często towarzyszą także trudności wychowawcze, emocjonalne czy też w relacjach społecznych. Terapia pedagogiczna stwarza dzieciom możliwości wszechstronnego rozwoju.

W szkole w Giecznie zajęcia terapii pedagogicznej prowadzone są od 12 października 2009 r. w ramach realizowanego przez gminę Zgierz projektu „Możesz więcej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W zajęciach uczestniczy 28 uczniów z klas I-IV. Do uczestnictwa w zajęciach uczniowie zakwalifikowani zostali na podstawie analizy dokumentacji szkolnej (wcześniejsze opinie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej), konsultacji z wychowawcami i rozmów z rodzicami. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli posiadających przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej w grupach 4-6 osobowych tak, aby spowodować u dzieci określone pozytywne zmiany w sferze poznawczej i emocjonalnej oraz wiedzy i umiejętności dziecka. Podczas zajęć poprzez zabawy, gry dydaktyczne i ćwiczenia doskonali się umiejętność czytania, pisania, liczenia, ale również prowadzone są ćwiczenia mające na celu usuwanie wszelkich następstw niepowodzeń szkolnych (zaburzenia uwagi, obniżenie motywacji do nauki, osłabienie własnej wartości). Ważnym elementem zajęć są działania zmierzające do kształtowania pozytywnego obrazu własnej osoby, odkrywanie swoich mocnych stron. Poczynione przez prowadzących zajęcia spostrzeżenia wskazują, iż uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach, lubią wszelkiego rodzaju ćwiczenia z zakresu usprawniania koordynacji wzrokowo-ruchowej i sprawności manualnej. Po trzech miesiącach prowadzenia zajęć już widać poczynione postępy. Praca w małej grupie wśród rówieśników z podobnymi trudnościami budzi w uczniach wiarę we własne możliwości.

Zajęcia socjoterapeutyczne

Agresywni i bezwzględni – w taki sposób opisywane są dzieci i młodzież naszych czasów. Jak można temu zaradzić? Często jedyną metodą jest karanie; jednak o wiele więcej można osiągnąć dzięki świadomej pracy nad złością i napastliwością.

Prowadzone w ramach projektu „Możesz więcej” w Szkole Podstawowej w Białej zajęcia socjoterapeutyczne mają nauczyć dzieci akceptować i wyrażać swoje uczucia, lepiej rozumieć siebie i innych oraz, przy poszanowaniu wzajemnych racji, osiągać satysfakcjonujący kompromis. Zajęcia skierowane są do uczniów klas V -VI, nieśmiałych, mających niskie poczucie własnej wartości. Celem prowadzonych zajęć jest nabywanie wiedzy o samym sobie i innych, poznawanie zagadnień pozwalających sprawniej funkcjonować społecznie i radzić sobie z problemami np. sposoby radzenia sobie ze stresem, rozwiązywanie konfliktów, asertywność, mechanizmy powstawania uzależnień, techniki pracy umysłowej, a także uczenie się pełnienia określonych ról społecznych (ucznia, kolegi). Realizacja tych celów pozwala uczniom na lepsze poznanie siebie i świata oraz pomaga ukierunkować zmiany. Zajęcia prowadzone są głównie poprzez zabawę w niedużych kilkuosobowych grupach. Niezobowiązująca forma zajęć oraz atmosfera zaufania sprawia, że dzieci chętnie i otwarcie wypowiadają się i dyskutują jest to dodatkowa okazja do poznania swoich zainteresowań i nawiązania nowych przyjaźni.

Gimnastyka korekcyjna

Obecnie coraz więcej osób boryka się z problemami dotyczącymi wad postawy, które rzutują na funkcjonowanie całego organizmu. Jest to bolączka całej społeczności wynikająca z braku ruchu i siedzącego trybu życia. Należy zaznaczyć, iż gros wad postawy kształtuje się w okresie wzrostu młodego człowieka. Wczesne etapy życia to czas formowania się szkieletu, a zatem okres najbardziej newralgiczny jeśli chodzi o powstawanie różnego rodzaju deformacji układu kostnego. W związku z tym koniecznym jest podejmowanie zarówno działań profilaktycznych, jak i zmierzających do eliminowania występujących już nieprawidłowości postawy u dzieci.

I właśnie z tego powodu uczniowie Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Grotnikach w ramach projektu „Możesz więcej” uczestniczą w zajęciach gimnastyki korekcyjnej. Dobór uczestników zajęć opierał się na    diagnozie przeprowadzonej przez lekarza ortopedę. Dzieci zakwalifikowane do udziału w zajęciach zostały podzielone na cztery grupy. Każda grupa składa się z dzieci o podobnych schorzeniach, co ułatwia proces korekcyjny, bowiem zestaw ćwiczeń jest odpowiednio dobrany do wad występujących u dzieci. Przebieg niwelowania nieprawidłowości postawy jest monitorowany przez lekarza ortopedę, który oprócz wstępnego rozpoznania dokona również badania pośredniego i końcowego wszystkich dzieci uczestniczących w zajęciach gimnastyki korekcyjnej. Na podstawie tych badań będzie można ocenić stopień skorygowania wady u każdego dziecka. Mając pełną świadomość tego, że korygowanie nieprawidłowości postawy to trudny i długotrwały proces, mamy nadzieję, iż u większości z 79 dzieci uczęszczających na gimnastykę korekcyjną nastąpi zdecydowana poprawa.

Zajęcia dla uczniów dyslektycznych

W ramach projektu „Możesz więcej” realizowane są w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Grotnikach zajęcia dla uczniów dyslektycznych.

Dysleksja to coraz częściej występujące zaburzenie, które polega na trudnościach w nauce czytania i pisania. Dysleksja rodzi problemy w nabywaniu wiedzy, utrudnia proces nauki, co prowadzi do niepowodzeń szkolnych. Tym samym ma wpływ na kondycję psychiczną młodego człowieka, powoduje poczucie jego niższej wartości, kształtuje brak wiary we własne możliwości. Widać więc wyraźnie, iż dysleksja jest poważnym problemem, którego nie należy w żadnej mierze bagatelizować. Dlatego też 10 uczniów szkoły w Grotnikach, u których stwierdzono zaburzenia dyslektyczne bierze udział w specjalnych zajęciach oferowanych im w ramach projektu „Możesz więcej”. Celem owych zajęć jest przełamywanie barier w procesie nauczania, a zatem likwidowanie negatywnych skutków dysleksji. Każde dziecko powinno mieć stworzone warunki, aby się rozwijać, poszerzać swe horyzonty i należy mu to zapewnić ograniczając wszelkie przeszkody w jego procesie poznawczym. Terapia, jaką objęte są w ramach projektu dzieci dyslektyczne, z pewnością pozwoli wyzwolić spoczywający w nich potencjał, da szansę na łatwiejsze pogłębianie wiedzy.

oprac. Agnieszka Filipczak i Alicja Karnicka

BASEN – DLACZEGO WARTO PŁYWAĆ?

Nie każdy zdaje sobie sprawę, że pływanie ma dobroczynny wpływ na zdrowie naszego organizmu. Może je uprawiać każdy, bez względu na wiek i kondycję. Regularne wizyty na pływalni zapobiegają zachorowaniom, poprawiają odporność i zwiększają wydolność organizmu. Poprzez pływanie wzmacniamy układ mięśniowy, oddechowy i krążenia. Serce pracuje miarowo, cały organizm dotlenia się. Na pływaniu korzysta również nasz układ kostny. Zalecane jest przez ortopedów, ponieważ angażuje najważniejsze mięśnie odpowiedzialne za utrzymanie prawidłowej postawy. Co jest bardzo ważne dla dzieci i młodzieży, którzy większość czasu spędzają w ławce szkolnej lub przed komputerem. Pływanie to również poprawa koordynacji ruchowej i koncentracji, a przede wszystkim to przyjemność pozwalająca zrelaksować się i rozładować zgromadzoną energię i stres.

W ramach realizowanego w gminie Zgierz projektu „Możesz więcej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uczniowie dwóch szkół gminnych – ZSG Grotniki i SP Besiekierz – uczestniczą w zajęciach nauki pływania. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po dwie godziny lekcyjne na basenie „Wodnik” w Ozorkowie (SP Besiekierz ) i basenie miejskim w Zgierzu (ZSG Grotniki). Łącznie w zajęciach uczestniczy 50 uczniów w wieku 5-12 lat. Dla wielu z nich uczestnictwo w zajęciach to pierwszy kontakt z basenem. Po pierwszych zajęciach przełamany został strach przed wodą – uczestnicy nie boją się już wody, a starsi uczniowie bez lęku poruszają się w głębokiej wodzie. Wśród uczestników zajęć są prawdziwe „perełki”, np. 5-letni Mateusz dorównuje w ćwiczeniach starszym kolegom, woda jest jego żywiołem, czuje się w niej jak „ryba w wodzie”. Jak podkreśla instruktor Marta Marszałek, jest on bardzo dobrym „materiałem” na przyszłego pływaka. Uczniowie z zajęć na basenie są bardzo zadowoleni. Wręcz domagają się wyjazdu na basen, nie ma mowy o jakichkolwiek wagarach. Gdyby to było możliwe, chcieliby takich zajęć mieć więcej. Po godzinie nauki pływania mają czas na zabawę w wodzie. Uczniowie z Besiekierza mają możliwość pozjeżdżać na wodnej zjeżdżalni, czy też zrelaksować się w jacuzzi. 

Warto nauczyć się pływać, to świetna zabawa dla całej rodziny. Nie dziwmy się, że Światowa Organizacja Zdrowia zaleca uprawianie pływania.

Alicja Karnicka
Na Ziemi Zgierskiej, Nr 1 (213) styczeń 2010

GIMNASTYKA BUZI I JĘZYKA

Rozmowa z Bożeną Wolską, logopedą z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zgierzu, prowadzącą zajęcia logopedyczne z uczniami w szkole w Giecznie w ramach projektu unijnego „Możesz więcej”.

Jakie są najczęstsze problemy z mową i z czego wynikają? 
– Najczęściej u dzieci występują zaburzenia artykulacji, czyli nieprawidłowa wymowa niektórych głosek tj.: „sz”, „ż”, „cz”, „dż”, „r”. Dzieci zastępują te głoski głoskami łatwiejszymi do wymowy lub w ogóle ich nie wymawiają. Inne wady to m.in. seplenienie i mowa nosowa. Wady tego typu często spowodowane są nieprawidłową motoryką narządów mowy. Motoryką, bo mowa nie jest niczym innym jak bardzo precyzyjnym ruchem żuchwy, warg, języka i podniebienia. Przyczyną złej wymowy może być wada zgryzu, nieprawidłowa praca języka i nieprawidłowy odruch połykania.
Co powinno zaniepokoić rodziców i skłonić do wizyty u logopedy? 
– Rodzice mogą porównać zachowanie dzieci już w żłobku czy przedszkolu. Jeśli mają podejrzenie, że ich dziecko nie tylko inaczej mówi, ale inaczej się zachowuje, to warto się zgłosić do poradni specjalistycznej. Przyczyną może być np. niedosłuch lub zaburzenie głosu. Sygnałem ostrzegawczym dla rodzica mogą być też kłopoty z nauką jego dziecka. 
Jaki wpływ na kształtowanie osobowości dziecka ma wada wymowy?
– Niektóre dzieci unikają mówienia, bo czują, że coś jest nie tak. Wady wymowy powodują dyskomfort w kontaktach z rówieśnikami. Dzieci izolują się, są nieśmiałe. Mają duże kłopoty z nauką, często diagnozuje się u nich dysleksję i dysgrafię, a to w dorosłym życiu może być przeszkodą choćby w odnalezieniu się na rynku pracy.
W jakim wieku najlepiej rozpocząć leczenie? 
– Istnieje pogląd, że im wcześniej, tym lepiej. Ja prowadzę w poradni terapię już z 2-3-latkami. Ale na leczenie oczywiście nigdy nie jest za późno. Terapię można prowadzić również z dorosłymi. 
Jak długo trzeba czekać na pierwsze efekty?
– Jest to kwestia indywidualna. Bardzo ważną rzeczą w terapii, w uzyskiwaniu dobrych efektów, jest motywacja człowieka i systematyczność ćwiczeń. Nie bez znaczenia jest też rodzaj wady. Niekiedy, np. w przypadku seplenienia międzyzębowego, konieczna jest jeszcze pomoc ortodonty. 
Jak wyglądają zajęcia logopedyczne prowadzone przez Panią w Giecznie? 
– Zajęcia, które rozpoczęliśmy w listopadzie, potrwają do czerwca. Spotykamy się raz w tygodniu. Z każdym dzieckiem prowadzę indywidualne, 45-minutowe zajęcia. To są dzieci zdolne, nie mają innych zaburzeń, oprócz mowy. Zajęcia prowadzone są w formie zabawowej. W pracy wykorzystuję typowe gry i pomoce logopedyczne. Używam materiał obrazkowy, gry językowe, różnego rodzaju klocki. Bardzo cenię sobie książeczki, w których znajdują się zadania o różnej trudności do sprawdzenia czy dziecko prawidłowo słyszy poszczególne głoski. Do utrwalania artykulacji dobre są programy komputerowe – w Giecznie niestety ich nie mam. Na początku zajęć wykorzystywałam również lustro, by pokazać dzieciom o co mi chodzi, żeby one też zobaczyły swoją buzię podczas mowy. W trakcie zajęć uczę dzieci, by czuły jak musi być ułożony język, wargi i zęby, aby prawidłowo wymawiać głoski. Praca dziecka nad wymową nie kończy się wraz z końcem zajęć. Dzieci mają zeszyty, w których zapisuję informacje dla rodziców. Informuję w czym jest problem, jaka jest rola rodziców w terapii, czyli jak np. w codziennych kontaktach z dzieckiem, przy czynnościach higienicznych czy podczas spożywania posiłków mogą wspomóc dziecko w tym, żeby jego mowa rozwijała się naturalnie, lepiej. Pokazuję jak z dzieckiem można się bawić, jakie zabawki, jaki rodzaj aktywności wybierać dla poprawy mowy. Zapisuję też przykłady ćwiczeń. Na przykład na ćwiczenie żuchwy – po umyciu zębów dziecko układa język za górnymi zębami, buzia jest otwarta i chwilę trzyma, zamyka ząbki i otwiera. I na ćwiczenie języka – klaszczemy językiem na różne sposoby, normalnie lub bardzo powoli, tak żeby cały język długo zostawał na górze, przyklejony do podniebienia, już nam opada broda a język jeszcze zostaje. Pierwsze efekty już są. Dzieci wymawiają głoski, których wcześniej wymówić nie umiały. Te efekty są w sytuacji zadaniowej, skojarzeniowej. Teraz wymaga to jeszcze utrwalenia, zmiany nawyku. Przy okazji robimy ćwiczenia słuchowe, językowe – rozwijające mowę dzieci. To jest typowa terapia logopedyczna.

rozmawiała Małgorzata Klauzińska 
Na Ziemi Zgierskiej, Nr 2 (214) luty 2010