Gmina Zgierz podpisała umowę z Samorządem Województwa Łódzkiego 
o przyznanie dofinansowania na realizację projektu edukacyjnego „Indywidualność siłą" 
 

„Indywidualność siłą ” – to kolejny projekt realizowany w gminie Zgierz, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W styczniu 2012 roku Gmina Zgierz podpisała umowę z Samorządem Województwa Łódzkiego o przyznanie dofinansowania z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację tego projektu w kwocie 217.000 zł.

Dzieci uczęszczające do klas I-III w siedmiu szkołach prowadzonych przez gminę Zgierz zostaną objęte dodatkową pomocą pedagogiczną w celu przełamania barier występujących u nich w procesie nauczania. Pomoc otrzymają uczniowie wymagający wsparcia w zakresie zwalczania zaburzeń mowy, wyrównywania braków edukacyjnych dotyczących czytania, pisania, nauki matematyki, przełamywania barier w komunikacji społecznej oraz uczniowie u których występują wady postawy. W ramach projektu będą prowadzone również zajęcia rozwijające przejawiane przez dzieci zdolności: od matematyczno – przyrodniczych po plastyczne, muzyczne, teatralne i sportowe. Podczas zajęć będzie realizowany program dostosowany do indywidualnych potrzeb uczniów, aby rozbudzić drzemiący w nich potencjał edukacyjny.

W siedmiu szkołach prowadzonych przez gminę Zgierz zostaną przeprowadzone 33 zajęcia dodatkowe obejmujące: terapię pedagogiczną, logopedię, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z edukacji polonistycznej i matematyki, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, socjoterapia oraz zajęcia na basenie dla dzieci z wadami postawy. Oprócz tego będą odbywały się również zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów: matematyczno – przyrodnicze, humanistyczne, plastyczne, taneczno-ruchowe, teatralno – recytatorskie, muzyczne oraz sportowe.

W projekcie będzie uczestniczyło 194 uczniów, którzy zostali wytypowani na podstawie przeprowadzonej w każdej szkole diagnozy potrzeb edukacyjnych jej uczniów. Zajęcia będą odbywały się przez 3 kolejne semestry szkolne: rozpoczną się w lutym 2012 roku i zakończą się w czerwcu 2013 roku.

W ramach projektu zostaną również zakupione pomoce dydaktyczne (książki, ćwiczenia oraz gry edukacyjne ), meble i sprzęt komputerowy. Otrzymają je 4 szkoły, które wymagają polepszenia warunków realizacji zajęć uczniów uczestniczących w projekcie, aby uczynić zajęcia edukacyjne efektywnymi i bardziej interesującymi.

Biuro Projektu, funkcjonujące w Urzędzie Gminy Zgierz, kieruje wdrażaniem projektu i systematycznie współpracuje ze szkołami w nim uczestniczącymi.

J.A.