WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA WNIOSKÓW W 2020 ROKU

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu informuje, że osoby, które obecnie pobierają świadczenie wychowawcze 500+ NIE MUSZĄ składać nowych wniosków w 2020 r.

Obecny okres świadczeniowy 500+  trwa do 31 maja 2021 roku.

Prosimy w 2020 r. nie składać wniosków na kontynuację świadczenia 500+ dla dzieci, które mają już ustalone prawo  do 31 maja 2021 r.

UWAGA !!!! Nowe wnioski składamy jedynie w przypadku:

  • urodzenia dziecka
  • nabycia prawa do opieki nad dzieckiem

Od 1 lipca 2019 r. 500 plus na każde dziecko bez kryterium dochodowego

1 lipca 2019 r. zacznie obowiązywać nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Najistotniejsza zmiana zakłada, że świadczenie 500+ będzie przysługiwać na wszystkie dzieci do ukończenia 18 roku życia bez względu na wysokość dochodu.

Wnioski można składać w dwóch formach:

  1. w wersji elektronicznej – od dnia 1 lipca 2019 r. za pośrednictwem:
  • ministerialnego portalu Emp@tia
  • profilu zaufanego ePUAP
  • profilu zaufanego PUE ZUS
  • bankowości elektronicznej

Mieszkańcy Gminy Zgierz kierują wnioski do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgierzu, ul. Łęczycka 4 (GOPS Zgierz).

  1. w wersji papierowej (w sposób tradycyjny) – od 1 sierpnia 2019 r. Wnioski należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgierzu, ul. Łęczycka 4 (II piętro, pok. 31)

 

Terminy wypłaty świadczenia wychowawczego:

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2019 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października 2019 r. 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września 2019 r. do dnia 30 września 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada 2019 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 października 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia 2019 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 30 listopada 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia 2020 r. 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 29 lutego 2020 r.

 

UWAGA!

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 30 września 2019 r., prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się, począwszy od dnia 1 lipca 2019 r. Jeżeli rodzic dziecka złoży wniosek po dniu 30 września 2019 r. świadczenie będzie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za minione miesiące.

 

Wypłata świadczenia wstecz

Od dnia 1 lipca 2019 r. od momentu narodzin dziecka rodzice będą mieli trzy miesiące na złożenie wniosku. Przykładowo, jeśli dziecko urodziło się w sierpniu, a wniosek złożą dopiero w październiku, otrzymają świadczenie z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

Ciągłość wypłaty świadczenia w przypadku śmierci rodzica

Od dnia 1 lipca 2019 r. Jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci rodzica, któremu zostało przyznane świadczenie wychowawcze, drugi rodzic, opiekun prawny dziecka albo opiekun faktyczny dziecka złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dane dziecko, prawo to ustala się, począwszy od dnia śmierci rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka.

 

Zaświadczenie o alimentach niepotrzebne

Od dnia 1 lipca 2019 r. samotny rodzic nie będzie musiał załączać do wniosku dokumentu potwierdzającego ustalenia na rzecz dziecka świadczenia alimentacyjnego.

Sposób informowania o rozpatrzeniu wniosku

Od dnia 1 lipca 2019 r. przyznanie świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji.  Informacja o przyznaniu świadczenia wychowawczego zostanie wysłana na wskazany adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej.

W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, organ właściwy odbierając wniosek od wnioskodawcy informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego.

Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

 

PLIKI DO POBRANIA

WNIOSEK 

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU