tel.: +48 42 716-25-15, faks: +48 42 716-45-54|ug@gmina.zgierz.pl

Program “Rodzina 500+”

///Program “Rodzina 500+”
Program “Rodzina 500+”2018-07-26T11:13:25+02:00

Kto jest uprawniony do świadczenia wychowawczego?

Uprawnionym wnioskodawcą jest jeden z rodziców, opiekun prawny lub faktyczny dziecka (osoba, która opiekuje się dzieckiem i wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka).

Kryterium dochodowe

W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko nie jest brany pod uwagę dochód rodziny.

Świadczenie wychowawcze przysługuje również na pierwsze dziecko (najstarsze dziecko w rodzinie do ukończenia przez nie 18-go roku życia) lub jedyne dziecko w rodzinie w przypadku rodzin, w których dochód na osobę nie przekroczy 800 zł lub 1200 zł w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne lub dziecko powyżej 16-go roku życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym orzeczeniem o niepełnosprawności.

W okresie świadczeniowym 2017/2018 należy wykazać dochody za rok 2016 uwzględniając zmiany wysokości dochodów członków rodziny.

W nowym okresie świadczeniowym 2018/2019 należy wykazać dochody za rok 2017 uwzględniając zmiany wysokości dochodów członków rodziny.

Wysokość świadczenia wychowawczego

Świadczenie wychowawcze wynosi 500 złotych miesięcznie na dziecko do dnia ukończenia 18-go roku życia.

Jak jest przyznawane jest świadczenie wychowawcze?

Świadczenie wychowawcze przyznaje się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu świadczeniowego lub do  dnia w którym uprawnione dziecko kończy 18 lat lub do dnia ukończenia przez pierwsze najstarsze dziecko 18-go roku życia.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

dziecko  pozostaje w związku małżeńskim;

dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej

członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba, że przepisy unijne mówią inaczej – świadczenie wychowawcze podlega koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;

osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

drugie z rodziców dziecka nie żyje;

ojciec dziecka jest nieznany;

powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;

sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;

dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

 

HARMONOGRAM PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW

o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego – 500+ na okres zasiłkowy 2018/2019 

Dzień tygodnia Godziny przyjmowania
PONIEDZIAŁEK 9:00 – 16:00
WTOREK 9:00 – 17:00
ŚRODA 9:00 – 16:00
CZWARTEK 9:00 – 16:00
PIĄTEK 9:00 – 14:00

 Wnioski przyjmowane będą w pokoju nr. 28 od dnia 01.08.2018r.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA WNIOSKÓW O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (500+) NA OKRES ZASIŁKOWY 2018/2019

 Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2018/2019, który rozpocznie się od dnia 01.10.2018r., przyjmowane będą od  dnia 01.08.2018 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 01.07.2018r.

Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego.

W przypadku złożenia kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2018/2019 do dnia 31.08.2018 r. przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego przysługująca za miesiąc październik nastąpi do dnia 31 października 2018 roku.
W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2018/2019 w okresie od 01.09.2018 r. do 30.09.2018 r. przyznanie i wypłata świadczenia nastąpi nie później niż do dnia 30 listopada 2018 roku.
W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 01.10.2018 r. do 31.10.2018 r., przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 roku.
W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 01.11.2018 r. do 30.11.2018 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 stycznia 2019r.
Gdy wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego zostanie złożony w okresie od 01.12.2018r. Do 31.01.2018r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń następuje do ostatniego dnia 28 lutego 2019 roku.

W PRZYPADKU WNIOSKÓW SKŁADANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PROSIMY O ZWRÓCENIE SZCZEGÓLNEJ UWAGI PRZY WYBORZE ORGANU, DO KTÓREGO KIEROWANY JEST WNIOSEK (MIESZKAŃCY GMINY ZGIERZ KIERUJA WNIOSKI DO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZGIERZU PRZY UL. ŁĘCZYCKIEJ 4, MIESZKAŃCY MIASTA ZGIERZA KIERUJA WNIOSKI DO MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. DŁUGIEJ 56)

 

PLIKI DO POBRANIA

Oświadczenie o dochodach
Oświadczenie o wielkości gospodarstwa
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego