KWOTA ŚWIADCZENIA DOBRY START

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku, w wysokości 300,00 zł na dziecko rodzinie.
W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia dobry start ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego świadczenia dobry start.

 

KOMU PRZYSŁUGUJE ŚWIADCZENIE „DOBRY START”?

Świadczenie dobry start przysługuje

 • rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo- terapeutycznych – raz w roku na dziecko;
 • osobom uczącym się – raz w roku.

Świadczenie dobry start przysługuje do ukończenia:

 • przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;
 • przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności,

a także w przypadku:

 • ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;
 • ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.
 • dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie dobry start przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7. rok życia.

Ważne! Świadczenie dobry start przysługuje dzieciom, które uczęszczają do szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej i dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej, szkoły artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także dzieciom przebywającym w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.

 

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Wniosek może złożyć rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

 

WAŻNE! W związku z  epidemią Koronawirusa  COVID-19 prosimy wszystkie osoby, które mają taką możliwość o składanie wniosków drogą elektroniczną.

 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia ,,Dobry Start” można składać drogą elektroniczną od dnia 01 lipca 2020 r. za pośrednictwem portalu informacyjno-usługowego Emp@tia, bankowości elektronicznej, a także portalu PUE ZUS oraz  ePUAP.  Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” w formie papierowej będzie można składać od dnia 1 sierpnia 2020 r. w Biurze Obsługi  Klienta Urzędu Gminy Zgierz.

Termin składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” na rok szkolny 2020/2021 upływa  30 listopada 2020 r.

Wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa wyżej, pozostawia się bez rozpatrzenia

 

Lista banków uczestniczących w programie:

 • Alior Bank S.A.
 • PKO Bank Polski S.A./Inteligo
 • Bank Pocztowy S.A.
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
 • BNP Paribas Bank Polska S.A.
 • Credit Agricole Bank Polska S.A.
 • Getin Noble Bank S.A.
 • ING Bank Śląski S.A.
 • mBank S.A.
 • Bank Millennium S.A.
 • Nest Bank S.A.
 • Bank Pekao S.A.
 • SGB-Bank S.A.

 

ŚWIADCZENIE „DOBRY START” 300+

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU

TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKU I WYPŁATA

od 1 lipca do 31 sierpnia 2020 r. wypłata do 30 września 2020 r.
od 1 września do 30 listopada 2020 r. wypłata w terminie dwóch miesięcy od dnia  złożenia wniosku
od 1 grudnia 2020 r. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia

 

 

WNIOSEK DO POBRANIA