W dniu 1 stycznia 2012 roku liczba ludności Gminy Zgierz wynosiła 12.142 stałych mieszkańców, w tym 5.945 mężczyzn i 6.197 kobiet. Od 2006 r. liczba ludności wzrosła o prawie 1.350 mieszkańców. Są to głównie osoby, które przenoszą się do Gminy Zgierz, przeważnie z terenów Łodzi i Zgierza, znajdując tutaj dogodne warunki zamieszkania. 
 

Wiek mieszkańców (dane z 1.01.2012 r.):
  • w wieku przedprodukcyjnym (0-18 lat) było 2.493 mieszkańców (w tym 1.287 mężczyzn i 1.206 kobiet),
  • w wieku produkcyjnym (19-65 lat mężczyźni i 19-60 lat kobiety) były 7.674 osoby (w tym 4.081 mężczyzn i 3.593 kobiety),
  • w wieku poprodukcyjnym (powyżej 65 lat mężczyźni i powyżej 60 lat kobiety) było 1.975 osób (w tym 577 mężczyzn i 1.398 kobiet)
Wykształcenie mieszkańców (wg danych spisu powszechnego z 2002 r.):
  • wyższe: 7,3%,
  • policealne: 2,2 %,
  • średnie: 23,4%,
  • zasadnicze zawodowe: 23,3%,
  • podstawowe: 36,8%
  • pozostałe: 6,8%.
    Wg danych spisu powszechnego z 2002 r. główne źródło utrzymania ludności Gminy stanowi praca najemna (praca w różnego rodzaju firmach), którą wykonuje 2.327 osób. Na własny rachunek, w tym również w gospodarstwach rolnych, pracuje 1.211 osób. Odrębną grupę, ok. 3.600 osób, stanowią emeryci, renciści oraz osoby, korzystające z zasiłku dla bezrobotnych i zasiłków z opieki społecznej.
Na terenie Gminy znajduje się 3.779 gospodarstw domowych, przeciętna liczba osób w gospodarstwie domowym wynosi 2,8 osoby. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosi 78,3 m2, na osobę przypada 24,9 m2 powierzchni mieszkania.