Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Zgierz Kinga Banasik zawiadamia, że w dniu 23 lipca 2020 roku  o godz. 9:00 odbędzie się XXIII Sesja Rady Gminy Zgierz  w trybie zdalnym.

Obrady XXIII sesji będą jak zawsze transmitowane na żywo, a zatem zapraszamy do śledzenie transmisji online.

 

Porządek obrad XXIII Sesji Rady Gminy Zgierz:
1. Otwarcie XXIII sesji Rady Gminy Zgierz i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Uwagi do porządku obrad XXIII sesji.
3. Uwagi do protokołu z XXII Sesji Rady Gminy Zgierz nr XXII/20 z dnia 25 czerwca 2020 roku.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Zgierz w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja z działalności Wójta Gminy Zgierz w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja z prac Komisji Rady Gminy Zgierz w okresie międzysesyjnym.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
8.1. w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy Zgierz na rok 2020 w zakresie zadań własnych – kwota 500 000,-zł
8.2. w sprawie zmian budżetu Gminy Zgierz na rok 2020 w zakresie zadań własnych – kwota 61 194, – zł
8.3. w sprawie ustalenia zasad przyznawania sołtysom diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych,
8.4. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji wodociągowych i kanalizacyjnych w Gminie Zgierz na lata 2020-2025,
8.5. w sprawie przeniesień w planowanych kosztach Gminnego Zakładu Komunalnego w Dąbrówce Wielkiej na 2020 rok,
8.6. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostkowej paliwa w gminie Zgierz na rok szkolny 2020/2021,
8.7. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu działki nr 88 położonej w obrębie Jedlicze B,
8.8. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu działki nr 69/2 położonej w obrębie Maciejów,
8.9. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu na okres 5 lat działki oznaczonej nr ewid. 572 położonej w miejscowości Rosanów,
8.10. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Gminę Zgierz nieruchomości położonej w obrębie Dąbrówka Strumiany,
8.11. w sprawie wyrażenia na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na okres 5 lat działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 48 położonej w miejscowości Bądków,
8.12. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu na okres 5 lat działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 583/1 położonej w miejscowości Dąbrówka Wielka,
8.13. w sprawie wynajmu części powierzchni dachowej budynku OSP usytuowanego na działkach numer 417/1 i 416/2 położonych w obrębie Biała w drodze bezprzetargowej,
8.14. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na okres 5 lat działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 88/9 położonej w miejscowości Emilia.
9. Sprawy różne.
10. Zamkniecie obrad XXIII sesji Rady Gminy Zgierz.