Od kwietnia do końca października bieżącego roku zabytkowy park w Dzierżąznej został poddany gruntownej rewaloryzacji. Dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie realizowanego przez Gminę Zgierz projektu pn.: „Rewaloryzacja parku zabytkowego w Dzierżąznej”, w ramach III edycji Programu Priorytetowego: „Przyrodnicze perły województwa łódzkiego – program rewaloryzacji zabytkowych parków”

Całkowita wartość projektu to kwota 1 771 119,39 zł, z czego dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi stanowi kwotę: 998 723,00 zł

W ramach projektu wykonano m.in.:

– rozbiórkę istniejących nawierzchni komunikacyjnych i niewielkich obiektów małej architektury oraz wewnętrznych ogrodzeń;

– nowy układ komunikacyjny w postaci utwardzonych kostką alejek i placów w sąsiedztwie budynku dworku;

– strefę fitness z urządzeniami siłowni zewnętrznej oraz trampolinami;

– altanę parkową;

– elementy małej architektury, takie jak: ławki, kosze, tablice edukacyjne, stojaki na rowery;

– plażę nad brzegiem zbiornika wodnego wraz z leżakami i pufami parkowymi;

– nową wewnętrzną instalację oświetleniową:

Uporządkowano także zieleń. Przeprowadzono prace pielęgnacyjne na zastałym drzewostanie. Usunięto gatunki inwazyjne i samosiejki. Posadzono nowe nasadzenia: 52 drzewa, 1934 szt. krzewów liściastych i 3109 krzewów żywopłotowych. Nasadzenia z krzewów i bylin przybrały formę geometryczną, natomiast drzewa liściaste w formie kolumnowej i piennej tworzyć będą ciekawe aleje i szpalery. Pod koronami drzew, w najbardziej zacienionych miejscach, nasadzono rośliny zadarniające, które w przyszłości stworzą  ozdobne kobierce. Najciekawszym elementem parku jest główna oś widokowa biegnąca od dworku w stronę istniejącego zbiornika wodnego, obsadzona różnymi gatunkami róż rabatowych.

Wszystkie te prace pozwoliły na stworzenie na terenie zabytkowego parku miejsce atrakcyjne wizualnie i funkcjonalnie, które może pełnić funkcję zarówno reprezentacyjną, jak i rekreacyjną dla mieszkańców gminy Zgierz oraz turystów.