Transmisja XVII Sesji Rady Gminy Zgierz
25 lutego 2020 r. o godz. 9:00

 

 

PORZĄDEK OBRAD XVII SESJI RADY GMINY ZGIERZ

1. Otwarcie XVII sesji Rady Gminy Zgierz i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Uwagi do porządku obrad XVII sesji.
3. Uwagi do protokołu z XVI sesji nr XVI/20 z dnia 21 stycznia 2020 r.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Zgierz w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja z działalności Wójta Gminy Zgierz w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja z prac Komisji Rady Gminy Zgierz w okresie międzysesyjnym.
8. Informacje i zapytania sołtysów.
9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
9.1. w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy Zgierz na rok 2020 w zakresie zadań własnych – kwota 9 010,- zł,
9.2. w sprawie zmian budżetu Gminy Zgierz na rok 2020 w zakresie zadań własnych – kwota 5 804,- zł,
9.3. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w gminie Zgierz,
9.4. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Zgierz na rok szkolny 2019/2020,
9.5. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki numer 77 położonej w miejscowości Władysławów w trybie bezprzetargowym,
9.6. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Czaplinek, oznaczonej numerem ewidencyjnym 91/3,
9.7. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVII/506/09 Rady Gminy Zgierz w sprawie ustalenia wysokości czynszu dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Zgierz, uchwały Nr L/537/10 Rady Gminy Zgierz w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/506/09 w sprawie ustalenia wysokości czynszu dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Zgierz oraz uchwały Nr XIV/220/15 Rady Gminy Zgierz w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/506/09 w sprawie ustalenia wysokości czynszu dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Zgierz,
9.8. w sprawie zmiany uchwały nr XV/203/19 Rady Gminy Zgierz z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zgierz,
9.9. w sprawie wyboru metody oraz wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
9.10. w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmian przepisów prawa miejscowego.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad XVII sesji Rady Gminy Zgierz.

 

Transmisja dostępna również w serwisie SESJE.LIVE

 

 

Archiwum transmisji