• Opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających
    –  zasiłek stały.
  • przyznaje i wypłaca zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną.