W ramach zadań własnych Ośrodek: 

1) wypłaca: 

–  zasiłki stałe dla osób całkowicie niezdolnych do pracy, z powodu wieku lub niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym, znacznym.
– zasiłki celowe (pomoc na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej);
– zasiłki celowe specjalne (w szczególnych okolicznościach);
– zasiłki celowe zwrotne (w szczególnych sytuacjach);
– zasiłki celowe zwrotne (w szczególnych sytuacjach);
– zasiłki okresowe (ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie) – kwotę zasiłku okresowego ustala się w wysokości różnicy pomiędzy kryterium ustawowym a dochodem osoby lub dochodem rodziny. Od 2008 roku kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50% różnicy pomiędzy:
a) kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby ,
b) kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

2) świadczy pomoc w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania;

3) pokrywa koszty sprawienia pogrzebu;

4) pokrywa koszty dożywiania uczniom z rodzin, spełniających kryteria ustawowe – 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Zgierz :
– Nr XLI/405/14 z dnia 30 stycznia 2014r w sprawie w podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” .
– Nr XLI/406/14 z dnia 30 stycznia 2014r w sprawie w podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” ,
– Nr XLI/407/14 z dnia 30 stycznia 2014r w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „ Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”

 W celu wykonania zadań określonych w Ustawie o pomocy społecznej, pracownicy socjalni utrzymują stały kontakt z kuratorami sądowymi, pedagogami szkolnymi, a także innymi przedstawicielami instytucji, stowarzyszeń i fundacji, działających na terenie Gminy Zgierz i okolic. Szczegółowe zasady otrzymywania pomocy społecznej wraz z opisem procedur znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zgierz, w zakładce bocznego menu “Pomoc Społeczna”