Stypendium szkolne w roku szkolnym 2018/2019

O stypendium szkolne mogą ubiegać się uczniowie zamieszkali na terenie gminy Zgierz, bez względu na siedzibę szkoły, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.
Kryterium dochodowe uprawniające do przyznania stypendium wynosi 514,00 zł netto na osobę w rodzinie. Dochód liczony jest z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku tj. sierpień 2018 r. Aby uzyskać stypendium szkolne należy złożyć wniosek wraz z kompletem dokumentów potwierdzających osiągane dochody.
Wnioski o stypendium szkolne wydawane będą od dnia 21 sierpnia 2018 r. w GOPS Zgierz budynek A Urzędu Gminy Zgierz Łęczycka 4, II piętro, pok. 29.
Stypendium szkolne udzielane jest na cele edukacyjne (podręczniki szkolne, artykuły szkolne i inne pomoce naukowe, odzież i obuwie sportowe, opłaty za zajęcia pozalekcyjne itp.).

Termin przyjmowania wniosków (wraz z kompletem dokumentów) o stypendium szkolne:
01 września – 15 września 2018 r.
 dla uczniów szkół podstawowych (klasy gimnazjalne) i średnich,
01 października- 15 października 2018 r. dla słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych.

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o stypendium szkolne;

 • zaświadczenie od pracodawcy o wysokości wynagrodzenia brutto i netto z tytułu zatrudnienia za miesiąc sierpień 2018 r. lub oświadczenie o pozostaniu bez zatrudnienia i nieosiąganiu dochodu,
 • odcinek lub decyzja ZUS z 2018 r.(do wglądu) potwierdzająca otrzymywanie renty/emerytury,
 • decyzja (do wglądu) o pobieranych świadczeniach rodzinnych,
 • decyzja (do wglądu) o korzystaniu z pomocy społecznej w sierpniu 2018 r. w GOPS Zgierz (zasiłek stały i okresowy)
 • decyzja do wglądu o pobieraniu środków z funduszu alimentacyjnego, kopia odpisu wyroku sądowego, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymywanych alimentów, w przypadku nieściągalności – zaświadczenie od komornika,
 • oświadczenie o zarejestrowaniu w PUP z prawem lub bez prawa do zasiłku,
 • nakaz płatniczy za rok 2018 r. o wielkości gospodarstwa rolnego (w ha przeliczeniowych),
 • w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą: zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania,

Jeżeli działalność gospodarcza opodatkowana jest podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – należy przedstawić PIT rozliczeniowy za 2017 r.
Jeżeli działalność gospodarcza opodatkowana jest na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania, dochód ustala się na podstawie oświadczenia o dochodzie i dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w ZUS.

Do rozliczenia stypendium szkolnego za okres od września do grudnia 2018 r. dowody zakupu (faktury, rachunki imienne) na cele edukacyjne honorowane będą z datą wystawienia od 1 lipca 2018 r. Faktury do rozliczenia stypendium szkolnego winny być wystawione na wnioskodawcę (czyli na rodzica ucznia, opiekuna prawnego ucznia lub pełnoletniego ucznia) z dopisanym imieniem ucznia, dla którego został dokonany zakup w ramach stypendium.

Przy wystawianiu faktur należy zwrócić uwagę na nazewnictwo zakupionych artykułów.

Faktury lub rachunki powinny zawierać:
a) nazwę wystawcy
b) imię i nazwisko wnioskodawcy ( rodzic, prawny opiekun , lub pełnoletni uczeń)
c) imię i nazwisko ucznia, dla którego dokonano zakupu w ramach stypendium szkolnego
d) pełną nazwę produktu podlegającego refundacji – istotne jest, aby obuwie, odzież miały adnotację : obuwie sportowe lub obuwie szkolne, odzież sportowa, odzież szkolna itp.

 


 

PRZYKŁADOWY KATALOG WYDATKÓW PODLEGAJĄCYCH REFUNDACJI W RAMACH STYPENDIUM SZKOLNEGO

( refundacja do wysokości stypendium szkolnego)

 

 1. Podręczniki szkolne, lektury szkolne obowiązujące ucznia w roku szkolnym.
 2. Zeszyty.
 3. Pomoce dydaktyczne (np. słowniki , encyklopedie, atlasy, tablice matematyczne, itp.).
 4. Artykuły szkolne (np. piórnik, bloki, flamastry, pędzle, kredki, farby, kleje, papier kolorowy, ołówki, długopisy, pióra, gumki, temperówki, kalkulatory, bibuła, brystole, nożyczki, taśmy klejące, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina, teczki, segregatory, okładki, wycinanki, malowanki, itp.).
 5. Komputer, oprogramowanie, części do komputera, multimedialne programy edukacyjne.
 6. Drukarka , tusz do drukarki , tonery, papier do drukarki ( płyty CD, DVD).
 7. Biurko, krzesło do biurka.
 8. Pokrycie kosztów abonamentu internetowego.
 9. Obuwie sportowe na WF (maksymalnie 2 pary w semestrze).
 10. Strój na WF (składający się ze spodenek i koszulki, ewentualnie dresu sportowego tj. bluza dresowa + spodnie dresowe (maksymalnie po 2 szt w semestrze).
 11. Strój galowy/szkolny (wymagany regulaminem przez szkołę).
 12. Strój kąpielowy na basen, klapki, okulary pływackie, czepek (po 1 szt. w semestrze) – po dołączeniu zaświadczenia ze szkoły potwierdzającego, że nauka pływania odbywa się w ramach zajęć lekcyjnych).
 13. Przybory i strój do nauki zawodu (potwierdzone przez szkołę).
 14. Sprzęt muzyczny (po dołączeniu zaświadczenia ze szkoły muzycznej potwierdzającego uczęszczanie ucznia na zajęcia) .
 15. Uczestnictwo w zajęciach dodatkowych (np. nauka języków obcych, zajęcia wyrównawcze, sportowe, informatyczne, taneczne i inne zajęcia poszerzające wiedzę i umiejętności ucznia).
 16. Sprzęt sportowy związany z uprawianą przez ucznia dyscypliną sportu (zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w zajęciach).
 17. Koszty zakwaterowania w internacie, bursie.
 18. Koszty pobytu na tzw. „ zielonej szkole”, bądź innych wyjazdach( wycieczki o charakterze edukacyjnym, wyjścia do kina czy teatru).