Rolnictwo

     Na gospodarczą mapę Gminy Zgierz znacząco wpływa rolnictwo. Indywidualne gospodarstwa rolne, których jest około 2.200, zajmują ponad połowę powierzchni gminy, tj. 11.798 ha, w tym 11.233 ha stanowią użytki rolne. Gospodarstwa indywidualne są rozdrobnione, o przeciętnej powierzchni 6,5 ha. Dominują grunty o słabej bonitacji gleby, wśród których przeważają grunty V klasy (67% gruntów), nie występują natomiast grunty orne I i II klasy.

     Wśród upraw dominują zboża, ich powierzchnia zasiewów to 85% wszystkich upraw. Drugie miejsce pod względem wielkości upraw zajmują ziemniaki (9% upraw). Bliskość aglomeracji łódzkiej i dogodny dojazd sprawia, że coraz większą popularnością cieszą się uprawy warzyw w tunelach foliowych i szklarniach (1,7% upraw). Z uwagi na wolne od zanieczyszczeń metalami ciężkimi gleby, jakość produkowanych warzyw jest wysoka, a rolnictwo może upatrywać swą szansę w rozwoju gospodarstw ekologicznych.

     Obok upraw rolniczych rozwija się hodowla. Dużą popularnością cieszy się hodowla drobiu, stanowi ona 26,1% ogółu gospodarstw rolnych, ponadto rozwija się hodowla trzody chlewnej (19,2%) i bydła mlecznego (27,2% gospodarstw rolnych).


Działalność gospodarcza

     Korzystne położenie blisko aglomeracji łódzkiej oraz zaplecze rekreacyjne gminy są czynnikami kształtującymi jej gospodarcze oblicze. Na terenie Gminy brak dużych, wiodących przedsiębiorstw produkcyjnych, dominują małe podmioty gospodarcze, raczej o rodzinnym charakterze. Działalność gospodarczą prowadzi 1.045 podmiotów.

     Większość firm z terenu Gminy zajmuje się handlem oraz usługami budowlanymi i transportowymi. Występują również branże, związane z przetwórstwem metali, tworzyw sztucznych, produkcją artykułów odzieżowych oraz przetwórstwem spożywczym.

     Szansę rozwoju Gminy upatruje się otwartej w 2006 r. autostradzie, a zwłaszcza w obrębie zjazdów w okolicy Emilii, gdzie powstaną punkty obsługi podróżnych. Dla terenów, położonych w pobliżu zjazdów z autostrady, opracowywane są plany zagospodarowania przestrzennego, ułatwiające procedurę lokalizacyjną inwestycji.