Wodociągi i gospodarka ściekowa
 
Sieć wodociągowa na terenie Gminy ma 254,9 km długości i 5 907 przyłączy wodociągowych. System ten obsługuje 14 hydroforni (jedna – w Leonardowie – jest wyłączona), które w 2005 r. wyprodukowały 876,8 tys. m3 wody.
Obecnie na terenie Gminy funkcjonuje 106 przydomowych oczyszczalni ścieków, w tym 26, których powstanie współfinansował Urząd Gminy.

   
Drogi


 

 

Układ drogowy obejmuje 264 km dróg, od autostrady po gminne. W stosunku do 200 km2 powierzchni Gminy daje to 1,32 km drogi/km2 powierzchni.
 
Podstawowy układ drogowy Gminy tworzą:
 
Autostrada A2. Obecnie istnieje ponad 454-kilometrowy odcinek autostrady A2 łączący Świecko z Konotopą w okolicach Warszawy oraz 20,8-kilometrowy odcinek między Choszczówką Stojecką a Kałuszynem. Docelowo autostrada A2 połączy wschodnią i zachodnią granicę Polski na trasie Świecko – Poznań – Konin – Stryków – Warszawa – Kukuryki. Przebiega ona przez gminę na ok. 16-kilometrowym odcinku, łącząc Stryków (Gmina Stryków) z Wartkowicami (Gmina Wartkowice) i dalej z Poznaniem. Na terenie Gminy zlokalizowane są dwa węzły komunikacyjne: Emilia i Zgierz, umożliwiające połączenie autostrady z drogą krajową nr 1 i wojewódzką nr 702;
  
Drogi krajowe: nr 1 relacji Gdańsk – Łódź – Katowice – Cieszyn i nr 71 relacji Stryków – Zgierz – Konstantynów – Pabianice;
 
Drogi wojewódzkie: nr 702 relacji Zgierz – Piątek – Kutno oraz nr 708 relacji Stryków – Ozorków;
 
Drogi powiatowe: nr 2515 E Borowiec – Śladków Rozlazły (krótki odcinek w granicach gminy); nr 5104 E Stryków – Swędów – Cyprianów; nr 5105 E Kania Góra (ul. Ciosnowska) – Biała (ul. Wypoczynkowa – ul. Kościelna) – Kębliny (ul. Parafialna); nr 5106 E Zgierz – Kębliny (ul. Oświatowa) – Władysławów; nr 5107 E Wola Branicka – Besiekierz Rudny; nr 5108 E Rogóźno – Feliksów – Gozdów (gm. Stryków); nr 5109 E Modlna (gm. Ozorków) – Gieczno (ul. Szkolna od dr. nr 702 do m. Lorenki) – Kwilno – Władysławów; nr 5122 E Zgierz – Rosanów (ul. Długa – ul. Ciosnowska) – Ciosny; nr 5128 E Emilia (ul. Podgórna) – Kania Góra (ul. Strażacka) – Sokolniki; nr 5129 E Glinnik – Ukraina; nr 5131 E Łagiewniki (ul. Smardzewska – ul. Podleśna) – Szczawin; nr 5132 E Dąbrówka Wielka – Dąbrówka Strumiany (ul. Cegielniana); nr 5133 E Dąbrówka Wielka (ul. Wycieczkowa – ul. Główna); nr 5134 E Zgierz – Grotniki (Krzemień); nr 5142 E Grotniki (ul. Ozorkowska) – Ustronie (ul. Ustronie); nr 5143 E Jedlicze (ul. Długa) – Zgierz (Proboszczewice); nr 5144 E Emilia (ul. Telefoniczna) – Rosanów (ul. Główna) – Leonów; nr 5151 E Szczawin – Swędów; nr 5167 E Aleksandrów Łódzki – Jedlicze A (ul. Aleksandrowska) – Grotniki (ul. Krótka – ul. Sosnowa – ul. Marszałkowska – ul. Ozorkowska – ul. Brzozowa – ul. Piekarska – ul. Ozorkowska – ul. Krzemień) – Ozorków;
 
Drogi gminne: obszar Gminy obsługiwany jest przez 47 dróg gminnych o łącznej długości 105,6 km, z czego 16,8 km posiada nawierzchnię twardą ulepszoną, natomiast 13,5 km posiada nawierzchnię twardą nie ulepszoną. Pozostałe to drogi gruntowe. Szerokość przeważającej ilości dróg mieści się w granicach 5 – 6 m, w wyjątkowych przypadkach dochodzi do 8 – 10 metrów; do zasobu dróg gminnych należy zaliczyć także ok. 400 km dróg nieposiadających statusu drogi publicznej. Należą do nich drogi lokalne i wewnętrzne, gdzie właścicielem gruntu jest gmina.

Energia elektryczna
 
Na obszarze Gminy Zgierz znajduje się rozbudowana napowietrzna sieć średniego napięcia 15 kV. Dostawa energii realizowana jest z krajowego systemu energetycznego poprzez główne punkty zasilające (GPZ) 110/15 kV: Aleksandrów, Antoniew, Ozorków i Stryków powiązane liniami 110 kV. Bezpośrednie zasilanie odbiorców odbywa się siecią niskiego napięcia napowietrzną i kablową poprzez stacje transformatorowe 15/0,4 kV – głównie słupowe. Przez Gminę przebiegają linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia 220 kV, które powodują ograniczenia w urbanizacji korytarzy przez nie zajętych. Dotyczy to również i pozostałych linii o niższych napięciach.
Istniejąca sieć elektroenergetyczna jest dobrze rozwinięta. Należy jednak się liczyć z potrzebą jej modernizacji polegającą na zwiększeniu przekroju przewodów, aby sprostać powiększającemu się zapotrzebowaniu na energię elektryczną oraz ograniczyć spadki napięcia. Istniejąca infrastruktura energetyczna sprzyja urbanizacji w gminie.

Zaopatrzenie w gaz

Na terenie Gminy Zgierz z gazu ziemnego korzystają jedynie mieszkańcy miejscowości; Dąbrówka Wielka, Dąbrówka Strumiany, Rosanów, Biała i Kolonia Głowa.
Gazyfikacja Gminy jest możliwa w oparciu o gazociąg wysokiego ciśnienia relacji Rosanów – Kutno. Dalszy rozwój gazyfikacji gminy będzie realizowany jest przez Mazowiecką Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie i stanowić może o podwyższeniu standardu życia mieszkańców, zarówno z punktu widzenia ich wygody, jak również ograniczenia zanieczyszczeń atmosfery.

Infrastruktura telekomunikacyjna 
 
Jeśli chodzi o dostępność linii telekomunikacyjnych w Gminie Zgierz, to jest ona dostateczna. Jednak jakość i nowoczesność systemu jest niezadowalająca. 
Obszar Gminy obsługiwany jest przez centrale telefoniczne zlokalizowane w Grotnikach, Emilii, Białej, Giecznie i Smardzewie. Oznacza to, że dostęp do telefonii stacjonarnej posiadają wszyscy mieszkańcy Gminy. W pełni nowoczesnymi, działającymi w systemie cyfrowym, są dwie centrale: w Grotnikach i Emilii, co powoduje, że połączenia drogą kablową za pomocą nowoczesnej centrali cyfrowej, możliwe są tylko dla miejscowości: Grotniki, Jedlicze, Ustronie, Emilia, Słowik, Kania Góra, Rosanów, Smardzew, Łagiewniki i Szczawin. Pozostałe centrale działają w systemie analogowym. Możliwość połączenia się z Internetem posiadają przede wszystkim mieszkańcy, korzystający z central cyfrowych. Bardzo duże ograniczenia występują przy centralach komutatowych oraz przy przekazie drogą radiową. 
 
Zbyt duże odległości między gospodarstwami domowymi, niskie zaludnienie na km2, zróżnicowanie ukształtowania terenu i znaczne zalesienie gminy powodują, że firmy nie są zainteresowane rozbudową sieci teleinformatycznych, a mieszkańcy mają istotne utrudnienie w korzystaniu z usług informatycznych. Sytuacja taka powoduje w niektórych rejonach Gminy znaczne utrudnienia, związane z możliwością wykorzystania nowoczesnych technik teleinformatycznych. Stanowi to bardzo duże ograniczenie w rozwijaniu społeczeństwa informacyjnego wykorzystującego dla swoich potrzeb, nowoczesne metody pozyskiwania i przetwarzania informacji.