Zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 120353E Lorenki – Władysławów, gm. Zgierz” dofinansowane ze środków Budżetu Państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Zasadniczym celem realizowanej inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego
i płynności w obrębie drogi gminnej w miejscowości Lorenki. Przebudowa zmodernizuje zły stan nawierzchni drogi z kruszywa oraz zlikwiduje zaniedbania w zakresie infrastruktury drogowej, przyczyniając się do rozwoju zabudowy mieszkaniowej  i usługowej w tym rejonie.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej relacji Lorenki – Władysławów poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej, pobocza po obu stronach drogi. Ponadto przebudowane zostaną istniejące zjazdy i przepusty oraz wykonane zostanie odpowiednie oznakowanie.

Koszt całkowity inwestycji wyniesie 1 046 426,00 zł.

Kwota udzielonego dofinansowania ze środków budżetu państwa 523 213,00 zł.

Inwestycja zostanie zakończona w 2020 roku.

Harmonogram prac w ramach inwestycji przewiduje:

DROGA nr 120353E

Lp.

Zakres robót

 

Termin realizacji

(miesiąc, rok)

I Jezdnia Maj 2020 r.
1.       

Tymczasowa organizacja ruchu

Maj 2020 r.
2.        Odtworzenie trasy i punktów poligonowych Maj 2020 r.
3. Zabezpieczenie podziemnych linii elektroenergetycznych Maj 2020 r.
4. Rozbiórki elementów dróg Maj 2020 r.
5. Remont przepustów Maj 2020 r.
6. Ścinanie poboczy Maj czerwiec 2020 r.
7. Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża Maj czerwiec 2020 r.
8. Stabilizacja gruntu Maj czerwiec 2020 r.
9. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie Czerwiec lipiec 2020 r.
10. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych Czerwiec lipiec 2020 r.
11. Nawierzchnia z betonu asfaltowego Czerwiec lipiec 2020 r.
12. Oczyszczenie rowu przydrożnego Czerwiec lipiec 2020 r.
13. Regulacja studzienek Czerwiec lipiec 2020 r.
14. Pobocza Maj 2020 r.
15. Oznakowanie pionowe Maj 2020 r.
16. Inwentaryzacja geodezyjna Maj 2020 r.
II Zjazdy Czerwiec lipiec 2020 r.
1. Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża Czerwiec lipiec 2020 r.
2. Stabilizacja gruntu Czerwiec lipiec 2020 r.
3. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie Czerwiec lipiec 2020 r.
4. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych Czerwiec lipiec 2020 r.
5. Nawierzchnia z betonu asfaltowego Czerwiec lipiec 2020 r.
III Założenie książki drogi Sierpień 2020 r.