Przewodniczący Rady Gminy Dariusz Sędzicki zawiadamia, że w dniu 28 maja 2020 roku  o godz. 9:00 odbędzie się XX Sesja Rady Gminy Zgierz w trybie zdalnym.

 

 

PORZĄDEK OBRAD XX SESJI

1. Otwarcie XX sesji Rady Gminy Zgierz i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Uwagi do porządku obrad XX sesji.
3. Uwagi do protokołu z XIX Sesji Rady Gminy Zgierz nr XIX/20 z dnia 30 kwietnia 2020 roku.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Zgierz w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja z działalności Wójta Gminy Zgierz w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja z prac Komisji Rady Gminy Zgierz w okresie międzysesyjnym.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
8.1. w sprawie zmian budżetu Gminy Zgierz na rok 2020 w zakresie zadań własnych kwota 147 701 zł,
8.2 w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy Zgierz na rok 2020 w zakresie zadań własnych kwota 210 000 zł,
8.3 w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy Zgierz na rok 2020 w zakresie zadań własnych kwota 1 126 230 zł,
8.4 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zgierz na lata 2020 – 2026,
8.5 w sprawie uchylenia uchwały nr XXIX/391/16 Rady Gminy Zgierz z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej,
8.6 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu działki numer 109 położonej w obrębie Bądków,
8.7 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 16/259 położonej w obrębie Józefów,
8.8 w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego poprzez wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej”,
9. Sprawy różne.
10. Zamkniecie obrad XX sesji Rady Gminy Zgierz.

 

Obrady Rady Gminy transmitowane będą na stronie transmisja.gminazgierz.pl