Przewodniczący Rady Gminy Zgierz Dariusz Sędzicki zawiadamia, że w dniu 31 marca 2020 roku o godz. 0900 odbędzie się XVIII Sesja Rady Gminy Zgierz w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zgierz przy ul. Łęczyckiej 4 w Zgierzu.

 

Szanowni Państwo, ze względu na ważny interes społeczności Gminy, w trosce i bezpieczeństwo zarówno mieszkańców jak i  pracowników urzędu, informujemy, że obrady XVIII sesji będą jak zawsze transmitowane na żywo, a zatem apelujemy do mieszkańców, sołtysów oraz innych zainteresowanych osób o pozostanie w domach i śledzenie transmisji online.

 

 

PORZĄDEK OBRAD XVIII SESJI RADY GMINY ZGIERZ
w dniu 31 marca 2020 r., godz. 9.00

1. Otwarcie XVIII sesji Rady Gminy Zgierz i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Uwagi do porządku obrad XVIII sesji.
3. Uwagi do protokołu z XVII Sesji Rady Gminy Zgierz nr XVII/20 z dnia 25 lutego 2020 roku.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Zgierz w okresie międzysesyjnym.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
6.1. w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy Zgierz na rok 2020 w zakresie zadań własnych,
6.2. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zgierz na lata 2020 – 2026,
6.3. w sprawie zwolnienia Gminnego Zakładu Komunalnego z siedzibą w Dąbrówce Wielkiej z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Zgierz,
6.4. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienia w budżecie Gminy Zgierz środków stanowiących fundusz sołecki,
6.5. w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie wybudowania drogi gminnej 04KL i 07KL w Dąbrówce Wielkiej,
6.6. w sprawie lokalizacji przystanku komunikacji publicznej,
6.7. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi na uchwałę Rady Gminy Zgierz nr VI/86/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu działki numer 28/6 położonej w obrębie Maciejów wraz z odpowiedzią na skargę.
7. Sprawozdania z działalności komisji:
7.1. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2019,
7.2. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za rok 2019.
8. Sprawy różne.
9. Zamkniecie obrad XVIII sesji Rady Gminy Zgierz.