Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu przyjmuje od 1 lipca 2018 r. do 30 listopada 2018 – drogą elektroniczną, a od 1 sierpnia 2018 r. do 30 listopada 2018 r.- w formie papierowej – wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start (300+).

Jeżeli miejscem zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie dobry start jest gmina Zgierz wniosek składa się do GOPS w Zgierzu. Jeśli wniosek pochodzi od osoby, która nie ma miejsca zamieszkania na terenie gminy Zgierz, postępowanie prowadzi organ właściwy ze względu na miejsce jej czasowego pobytu.

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.

Jeżeli wnioski składane są w GOPS w Zgierzu świadczenie dobry start przysługuje:

  • rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym – raz w roku na dziecko;

  • osobom uczącym się – raz w roku.

Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

  • przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;

  • przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:

  • ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;

  • ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie dobry start przysługuje w wysokości 300 zł.

W jednostce organizacyjnej powiatu (PCPR) prowadzone są postępowania w sprawie świadczenia dobry start na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej lub osobę uczącą się będącą osobą usamodzielnianą.

WIĘCEJ NA: www.mpips.gov.pl